Nembutsu-ji Temple

At the Nembutsu-ji Temple (Pure Land Buddhism), Adashino:

nembutsu-ji